Ons onderwijs

Typisch Kindcentrum Kasteelhoeve

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op Kindcentrum Kasteelhoeve alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Op ons kindcentrum is er dagelijks aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling waarbij wij gebruik maken van de methode KiVa. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich fijn voelen bij ons op school.

KiVa

Wij zijn een KiVa school en daar zijn wij trots op! KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Al onze leerkrachten zijn opgeleide KiVa trainers en er worden verschillende KiVa lessen aan de groepen gegeven.

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!


In de groepen 1 en 2 ligt het accent heel sterk op spelend leren. Kinderen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. Dit werkt alleen op een manier die de kinderen aanspreekt, dus door te spelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in door te zorgen dat de school veel uitdagend materiaal heeft waarvan kleuters kunnen leren.

We werken voornamelijk met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de algemene ontwikkeling. Meestal vindt dit plaats in de kring en in de kleine kring. Waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.


Onderwijs dat écht uitdagend is, betekenisvol en inspirerend! Dat is wat we op Kindcentrum Kasteelhoeve graag willen realiseren. Daarom ontwikkelen we thematisch onderwijs bij ons op school. We zijn trots op ons aanbod in de kleutergroepen en willen dit doorvoeren in de hele school. Uiteindelijk willen we alle zaakvakken (wereldoriëntatie, denk aan: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, wetenschap & technologie en cultuureducatie) zoveel mogelijk geïntegreerd aanbieden, zodat het betekenis krijgt voor de kinderen.

We werken hard aan het vormgeven van thematisch onderwijs en we zijn volop in ontwikkeling.

Kleuters

In de kleutergroep is thematisch werken al heel mooi ontwikkelt. Elke vier tot zes weken staat er een thema centraal. Binnen dat thema wordt gewerkt aan ontwikkeldoelen. Het daagt kinderen uit om te ontdekken en spelenderwijs te leren. De hoeken in de klas zijn ingericht aan de hand van het actuele thema.

Midden- en bovenbouw

Wij zijn van mening dat het échte leren niet gebeurt in een werkboek, maar door samen te ontdekken, door te doen en te beleven!

De kinderen gaan met een onderwerp aan de slag door het bekijken van filmpjes, door samenwerken en door te ontdekken in allerlei werkvormen. De verwerking kan zijn in de vorm van een beeldend werkstuk, een toneelstuk, een filmpje, een digitaal werkstuk enzovoort. Als het maar zinvol is en laat zien wat de kinderen leren! En daarbij hoort ook presenteren wat je hebt geleerd!


ParnasSys

Het digitaal leerlingdossier bestaat uit een verzameling van gegevens per groep en per leerling waarin belangrijke informatie verzameld wordt. De coördinatie van het leerlingvolgsysteem is in handen van de intern begeleiders. De analyse van deze tegen landelijk genormeerde toetsen geeft een beeld van hoe de leerlingen zich op een aantal terreinen ontwikkelen. Deze inventarisatie wordt benut om met groepsleerkrachten en het MT te bespreken hoe de kwaliteit van het onderwijs en/of de zorg verbeterd kan worden. Om de werkdruk te verlichten en de administratieve lasten van de groepsplannen eruit te halen, werken we met een vernieuwde zorglijn. Dat betekent dat er meer nadruk komt op de zorglijn in het rooster, dat we groepsbehoeften in kaart brengen, het HGW-overzicht constant bijhouden en een aanpakkenoverzicht. Voor alle methode-gebonden en niet methode-gebonden toetsen wordt een fouten analyse gemaakt. Meer hierover in het SOP waar we elk jaar weer de afspraken over de zorg afstemmen en borgen.

BOOM-LOVS

Na elke afname van de leerlingvolgsysteemtoetsen neemt de intern begeleider de resultaten op schoolniveau door. Deze bekijkt welke groepen beneden- of juist bovengemiddeld scoren en maakt trendanalyses. De leerkracht doet dit op groepsniveau en vult het formulier databespreking in. Per bouw/parallelgroepen worden samen met de IB de groepen en zorgleerlingen besproken in november, maart en juni.


Op Kindcentrum Kasteelhoeve hebben we diverse voorzieningen voor leerlingen die meer aankunnen; onze hoogvliegers. Zo kunnen hoogbegaafde leerlingen deelnemen aan de verrijkingsklas van Catent, waar ze een dagdeel per week met gelijkgestemden op een andere manier leren leren. De Vlieger biedt zelf een plusklas voor onze meer-en hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Daarnaast krijgen leerlingen binnen de groep uitdagende taken en instructie waar nodig gedurende de week. Er is een HBH-coördinator binnen de school en het hele team is geschoold. Al deze leerlingen krijgen gedurende de week ruimte en tijd om met hun plustaken bezig te gaan door reguliere taken te compacten. Binnen de huidige taal, reken en spelling methode is het compacten geïntegreerd.


Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met u als ouder(s)/verzorger/voogd, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of uw kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen nadat uit alle overwegingen blijkt dat dit de beste keuze voor een leerling is.


Als een leerling op een bepaald vak niet het eindniveau van de basisschool haalt, zal hij of zij met een aangepast programma gaan werken, een zogeheten eigen leerlijn. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt zo opgesteld dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal uitstromen. We streven de minimum einddoelen (eind 6-niveau) zoveel mogelijk te behalen. Onze school stelt samen met de orthopedagoog dan wel met een andere specialist binnen de stichting en met u als ouder(s)/verzorger/voogd dit OPP op. Hierin staan onder andere de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten uitstroomresultaat naar het voortgezet onderwijs beschreven.


Indien nodig kan Kindcentrum Kasteelhoeve een beroep doen op het expertiseteam dat voor de stichting Catent werkt. Dit team bestaat uit diverse specialisten met kennis op het gebied van onder andere leer- en gedragsproblemen, taal- en spraakproblematiek, het jonge kind, dyslexie, rekenen en dyscalculie en hoogbegaafdheid.

Kasteelhoeve heeft daarnaast heeft een eigen trajectbegeleider, een orthopedagoog, waarmee de internbegeleider contact legt als er ondersteuningsvragen zijn. De trajectbegeleider geeft een advies, bijvoorbeeld dat er een gesprek moet plaatsvinden met de ouders en leerkrachten erbij of dat er een specialist moet worden ingeschakeld. Voordat er een ondersteuningsvraag wordt besproken, wordt u als ouder(s)/verzorger/voogd hier uiteraard van op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd. Er kan op verschillende manieren ondersteuning worden gegeven: bijvoorbeeld via diagnostische kindgesprekken, observaties in de groep, adviesgesprekken en onderzoeken door de orthopedagoog. Deze orthopedagoog is ook bij de volgende stappen betrokken als tijdens de onderzoeken blijkt dat uw kind een ander aanbod nodig heeft.

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen als de CCAT beslist om een kind niet toe te laten tot Kindcentrum Kasteelhoeve. Belanghebbenden zijn in dit geval de school en/of de ouder(s)/verzorger/voogd van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. Indien een bezwaar zich voordoet, willen we verzoeken u eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden.


Leerlingen zitten op een schooldag meer stil dan goed voor hen is. Verscheidene onderzoeken laten zien hoe belangrijk het is dat leerlingen voldoende bewegen. Bewegen is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid van leerlingen, bewegen stimuleert ook de mentale ontwikkeling. Daarnaast is de echte wereld anders dan de wereld van het internet of een boek. Het bewegen is geen doel op zich, maar wordt gebruikt om een doel te behalen.

Kinderen leren sneller en onthouden beter als ze in beweging zijn. Door beweging te integreren in onze dagelijkse lessen stimuleren we de hersenontwikkeling van de leerlingen én komen we tegemoet aan hun natuurlijke bewegingsdrang.


Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. De leerkracht is niet de enige bron van kennis voor de leerlingen. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan onder andere digitale vaardigheden.

In de groepen 1 en 2 leren de kinderen omgaan met I-pads. Per groep zijn er i-pads die worden ingezet tijdens het spelen en werken. De leerlingen kunnen dan educatieve spellen doen.

Vanaf groep 3 maken de leerlingen kennis met een device (laptop of chromebook). De devices worden ingezet om digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Vanaf groep 6 tot en met groep 8 verwerken de leerlingen de lesstof bij enkele vakken op hun device. De leerlingen kunnen zo op hun eigen niveau ontwikkelen.