Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Op Kindcentrum Kasteelhoeve willen we alle leerlingen de ondersteuning geven die ze nodig hebben. Ontdek hier hoe wij ervoor zorgen dat iedere leerling daadwerkelijk passend onderwijs krijgt.

Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 dan ook zorgplicht gekregen: dit is de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Kindcentrum Kasteelhoeve valt onder het samenwerkingsverband 2305. Het adres hiervan is Postbus 290 8000 AG te Zwolle (info@2305po.nl).

Vanuit de verschillende regionale verbanden krijgt Stichting Catent middelen om passend onderwijs in haar scholen te realiseren, zo ook op de Kasteelhoeve. Om die reden is binnen Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling op onze school kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling.

Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s)/verzorger/voogd. De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u in gesprek. Indien binnen Catent niet de gewenste expertise aanwezig is, gaan we kijken of collega-bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten (vier) ouders en vier leerkrachten. De MR vergadert eens in de zes weken. Tijdens de vergaderingen komen allerlei beleidsmatige onderwerpen aan bod die de school aangaan. Aan de orde komen bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids, het protocol rond de groepsindeling als ook mogelijke beleidswijzigingen binnen het onderwijs en de organisatie daarvan. Jaarlijks wordt het schoolplan besproken, klik hier voor ons jaarverslag 2022.

De MR is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam en is daarmee de overlegstructuur binnen de school waar ouders en leerkrachten formeel kunnen meewerken aan het schoolbeleid.

Onze MR bestaat uit onderstaande personen:

Kars ten Hove (leerkracht)
Agnes Groen (leerkracht)
Anne Meerdink (leerkracht)
Christa Oving (leerkracht)
Michiel Kampman (ouder-lid)
Melvin van Dijk (ouder-lid)
Femke Hemmink (ouder-lid)
Lesley Schellenbach (ouder-lid)

Onze afgevaardigde ouder bij de GMR van Catent is: Kelly Heuver.

De medezeggenschapsraad (MR)

De oudervereniging van Kindcentrum Kasteelhoeve is er om de samenwerking tussen de ouders, de directie en het personeel met betrekking tot onderwijs te bevorderen. Anders dan de medezeggenschapsraad (MR) houdt de Oudervereniging zich niet bezig met beleidsmatige zaken op school.

De Oudervereniging is actief in het bedenken, organiseren en financieren van activiteiten op school.

Activiteiten

In samenwerking met school organiseert de oudervereniging allerlei activiteiten. Hierbij kun je denken aan het sinterklaasfeest, carnaval, Pasen, de avond4daagse en het jaarlijkse schoolreisje.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 40 per kind per schooljaar. De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage gaat per machtiging in 1 of 2 termijnen. Het machtigingsformulier kunt u aan de leerkracht van uw kind geven. Een onafhankelijke kascommissie, bestaande uit 2 ouders, controleren de besteding van de vrijwillige ouderbijdragen en brengen hier op de Algemene Ledenvergadering verslag over uit. Mochten er vragen zijn over de oudervereniging en/of over de activiteiten van de oudervereniging spreek ons dan gerust aan.


Onze school heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen die de klassen vertegenwoordigen in het overleg met de directie.

Waarom een leerlingenraad?

We willen…..

  • Dat de leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen
  • De leerlingen beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen
  • Betrokkenheid met school bevorderen
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • De leerlingen spelenderwijs laten kennismaken met democratische beginselen
  • Actief burgerschap bevorderen
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen