Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Op Kindcentrum Kasteelhoeve willen we alle leerlingen de ondersteuning geven die ze nodig hebben. Ontdek hier hoe wij ervoor zorgen dat iedere leerling daadwerkelijk passend onderwijs krijgt.

Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 dan ook zorgplicht gekregen: dit is de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Kindcentrum Kasteelhoeve valt onder het samenwerkingsverband 2305. Het adres hiervan is Postbus 290 8000 AG te Zwolle (info@2305po.nl).

Vanuit de verschillende regionale verbanden krijgt Stichting Catent middelen om passend onderwijs in haar scholen te realiseren, zo ook op de Kasteelhoeve. Om die reden is binnen Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling op onze school kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling.

Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s)/verzorger/voogd. De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u in gesprek. Indien binnen Catent niet de gewenste expertise aanwezig is, gaan we kijken of collega-bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.


De MR
Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert over alles wat met school te maken heeft. Aan de orde komen bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids, het protocol rond de groepsindeling als ook mogelijke beleidswijzigingen binnen het onderwijs en de organisatie daarvan. Jaarlijks wordt het schoolplan besproken, Klik hier voor ons jaarverslag. In de MR van Kindcentrum Kasteelhoeve zitten drie leden gekozen uit het onderwijsteam en drie leden gekozen uit de ouders. Zo vormt de MR een brug tussen ouders en school.

Missie en Visie Kindcentrum Kasteelhoeve

Missie:
Vanuit betrokkenheid bij de school behartigt de MR van Kindcentrum Kasteelhoeve belangen van de leerlingen, ouders en het personeel bij het vormgeven van het beleid van de school. De MR oefent invloed uit bij de keuze- en beslissingsmomenten van de directie en het bestuur. Daarnaast neemt de MR initiatief om eigen ideeën naar voren te brengen.

Visie:
Wij bevorderen een open communicatie tussen alle belanghebbenden. Wij leveren een bijdrage aan de groei en verbeteringen van de school, zodat beslissingen breed gedragen worden. Daarnaast denkt de MR kritisch mee bij vraagstukken en besluiten en dragen wij bij aan het waarborgen van de continuïteit op school.

Kindcentrum Kasteelhoeve heeft binnen stichting Catent veel ruimte om zelf te beslissen over hun organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Heeft u vragen of heeft u belangstelling voor een taak binnen de MR? Neemt u dan contact op met de voorzitter van de MR, Kars ten Hove, via: mr.kasteelhoeve@catent.nl

Wist u trouwens dat alle bijeenkomsten van de MR openbaar zijn? Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit de voorzitter laten weten. U bent van harte welkom.

Onze MR bestaat uit de onderstaande personenen:
Kars ten Hove (leerkracht – voorzitter MR)
Anne Meerdink (leerkracht)
Christa Oving (leerkracht)
Melvin van Dijk (ouder-lid)
Femke Hemmink (ouder-lid)
Lesley Schellenbach (ouder-lid)

Onze afgevaardigde ouder bij de GMR van Catent is: Kelly Heuver

De medezeggenschapsraad (MR)

De oudervereniging van Kindcentrum Kasteelhoeve is er om de samenwerking tussen de ouders, de directie en het personeel met betrekking tot onderwijs te bevorderen. Anders dan de medezeggenschapsraad (MR) houdt de Oudervereniging zich niet bezig met beleidsmatige zaken op school.

De Oudervereniging is actief in het bedenken, organiseren en financieren van activiteiten op school.

Activiteiten

In samenwerking met school organiseert de oudervereniging allerlei activiteiten. Hierbij kun je denken aan het sinterklaasfeest, carnaval, Pasen, de avond4daagse en het jaarlijkse schoolreisje.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 40 per kind per schooljaar. De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage gaat per machtiging in 1 of 2 termijnen. Het machtigingsformulier kunt u aan de leerkracht van uw kind geven. Een onafhankelijke kascommissie, bestaande uit 2 ouders, controleren de besteding van de vrijwillige ouderbijdragen en brengen hier op de Algemene Ledenvergadering verslag over uit. Mochten er vragen zijn over de oudervereniging en/of over de activiteiten van de oudervereniging spreek ons dan gerust aan.


Onze school heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen die de klassen vertegenwoordigen in het overleg met de directie.

Waarom een leerlingenraad?

We willen…..

  • Dat de leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen
  • De leerlingen beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen
  • Betrokkenheid met school bevorderen
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • De leerlingen spelenderwijs laten kennismaken met democratische beginselen
  • Actief burgerschap bevorderen
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen