Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot de ouderbijdrage. Hier vindt u alle praktische informatie over Kindcentrum Kasteelhoeve.

Onze schooltijden zijn:

Groep 1/2

Maandag:                           8.30 tot 14.15 uur
Dinsdag:                             8.30 tot 14.15 uur
Woensdag:                         8.30 tot 12.30 uur
Donderdag:                        8.30 tot 14.15 uur
Vrijdag:                               8.30 tot 12.30 uur

Groep 3 t/m 8

Maandag:                           8.30 tot 14.15 uur
Dinsdag:                             8.30 tot 14.15 uur
Woensdag:                         8.30 tot 12.30 uur
Donderdag:                        8.30 tot 14.15 uur
Vrijdag:                               8.30 tot 14.15 uur


Onderstaand vindt u een aantal handige formulieren, welke u na invulling kunt inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren) of mailen naar administratie.kasteelhoeve@catent.nl;

Meer informatie over kennismaken of aanmelden op ons kindcentrum vindt u onder Aanmelden.

Meer informatie over kennismaken of aanmelden op onze BSO en/of vindt u onder Kinderopvang.

Meer informatie over kennismaken of aanmelden voor onze dag- en peuteropvang vindt u op de website van Kinderopvang Breed.

 

 


Geïnteresseerd in ons onderwijs of op zoek naar overige algemene schoolinformatie, klik hier voor onze schoolgids 2023-2024 en/of hier ons Jaarverslag 2023 /Jaarplan 2024.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is Piety Alkema. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.


Er is een Interne Klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent.

Deze bestaat uit:

Voorzitter: meneer mr. S.M.C. Verheyd
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl

In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is de volgende vertrouwenspersoon aan Catent verbonden: Ed Heeremans. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


Kindcentrum Kasteelhoeve biedt dagelijks kinderopvang aan. In samenwerking met Kinderopvang Breed is er dagelijks dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Kijk  voor meer informatie over de dag- en peuteropvang op www.kinderopvangbreed.nl.

Buitenschoolse opvang

Elke dag hebben we een divers aanbod aan activiteiten die de kinderen zelf mogen kiezen. Onze pedagogisch medewerkers luisteren naar wat de kinderen willen en spelen daar op in. Om het aanbod zo divers mogelijk te maken werken we nauw samen met de school. We bieden kinderen een naschools programma aan op het gebied van sport, cultuur en andere activiteiten, zoals koken, beweegplezier en muziek. De BSO zoekt graag de samenwerking met sportclubs, verenigingen en organisaties in de omgeving.

Kijk voor meer informatie over de buitenschoolse opvang onder het kopje Kindcentrum Kasteelhoeve

Openingstijden: 14.15 uur tot 18.30 uur.

Voorschoolse opvang is dagelijks mogelijk. De openingstijden voor de voorschoolse opvang zijn: 07.00 uur tot 08.30 uur. Kinderen die om 7:00 uur worden gebracht, krijgen ook een ontbijt.


Kindcentrum Kasteelhoeve maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.


Vakantieroosterschooljaar 2023-2024:

Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie week 1 29 april t/m 3 mei 2024
Meivakantie week 2 6 mei t/m 10 mei 2024 (incl. Hemelvaartsdag)
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 19 juli t/m 30 augustus 2024

Studiedagen schooljaar 2023-2024:

Donderdag 21 september 2023
Woensdag 15 november 2023
Vrijdag 19 januari 2024
Maandag 12 februari 2024
Dinsdag 19 maart 2024
Vrijdag 14 juni 2024
Vakantierooster schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie 26 oktober t/m 3 november 2024
Kerstvakantie 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2025
Goede Vrijdag 18 april 2025
Tweede Paasdag 21 april 2025
Meivakantie week 1 22 april t/m 25 april 2025
Meivakantie week 2 26 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaartsdag en dag erna 29 en 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag  9 juni 2025
Zomervakantie 11 juli t/m 24 augustus 2025
Studiedagen schooljaar 2024-2025
Vrijdag 20 september 2024
Woensdag 16 oktober 2024
Disndag 26 november 2024
Maandag 3 maart 2025
Donderdag 3 april 2025
Vrijdag 13 juni 2025